Menu
Cisterciácké klášterní krajiny
CISTERCIÁCKÉ KLÁŠTERNÍ KRAJINY

EHL 2024-2027

Cíle: zvyšování povědomí o celoevropském významu a dimenzi pamětihodnosti - sítě cisterciáckých klášterních krajin CISTESCAPES - a označení pečetí EHL. Zvýšení atraktivnosti jednotlivých regionů i  sítě jako celku. Sdílení dobré praxe pro rozvoj sítě.

Přístupy k dosažení cílů:

 • systematické budování značky a povědomí o příslušnosti Klášterní krajiny Vyšší Brod k síti CISTERSCAPES s označením pečetí EHL
 • vzájemná propojenost a soulad všech komunikačních kanálů
 • využití moderních technologií
 • síťování
 • participativní přístupy a mezioborová spolupráce
 • podpora vícejazyčnosti
 • realizace eventů
 • podpora nasnárodního koordinátora při „Visitation Tour“
 • edukace
 • osvětově-informační příprava pracovníků v turismu.

 

Konkrétní aktivity pro dosažení cíle budou částečně realizovány také společně s dalšími partnery (především klášterní krajiny Vyšší Brod, Velehrad, Žďár nad Sázavou, Plasy, Zwettl, Konstanjevica a Stična), nebo jako zrcadlové či rotační akce:

 • akce typu „Den cisterciáků" a "Noc kostelů“
 • turistická i cyklistická „Putování cisterciáckými krajinami“
 • open-air slavnosti místní produkce a kultury „Ora et labora“  
 • proškolení dobrovolníků pro inventarizaci kulturní krajiny a tvorbu foto-topotéky
 • projektové dny pro žáky škol
 • on-line databáze edukačních materiálů
 • soutěže
 • gamifikace
 • realizace kempu zážitkové pedagogiky  
 • výměnná setkání mládeže
 • přednášky
 • koncerty
 • výstavy
 • informačně-vzdělávací podpora pro pracovníky v turismu
 • značení v krajině s QRC (přístup BYOS)
 • zapojení ambasadorů
 • digitalizace

 

Plán 2024-2027 pro cisterciáckou krajinu Vyšší Brod:

 • instalace tabulí a/nebo QRC-samolepky umístěné na stávajících infosystémech (35 označených míst v klášterní krajině  )
 • vlastní edice a distribuce tiskovin s využitím vizuální identity sítě CISTERSCAPES a značky EHL (tištěná mapa (1))

 

2019-2023:

V rámci projektů mezinárodní spolupráce TNC1 a TNC2 (Leader) byly uvedeny do provozu webové stránky CISTERSCAPES.EU (aktuálně provoz v jazykových mutacích DE a EN), veřejnost informována prostřednictvím sociálních sítí ( Fb, YTb) a tiskovinami. Byly postupně zrealizovány prezentace projektu pro odbornou i laickou veřejnost, regionální management i média.

V rámci ČR byly obdobné aktivity na regionální úrovni zrealizovány především díky projektu spolupráce PRV (Leader) místních akčních skupin působících v jednotlivých cisterciáckých klášterních krajinách Vyšší Brod, Žďár nad Sázavou, Velehrad a Plasy, a dalších individuálních projektů  a aktivit lokálních partnerů a zájmového sdružení Cisterciácké krajiny, z.s. průsobícího celorepublikově. 

 

Plán 2024-2027:

 • propagace sítě CISTERSCAPES a pečeti EHL v klášterní krajině prostřednictvím instalovaného značení s QRC (přístup BYOS, propojení online s vícejazyčnými zdroji informací)
 • opakované instalace putovní výstavy fotografií /plakátů klášterních krajin
 • fotosoutěže aktivizující návštěvníky i místní obyvatelstvo a senzibilující téma sítě CISTERSCAPES a pečeti EHL
 • v infocentrech a na obecních úřadech umístění interaktivních displayů s online dostupností informací pro návštěvníky
 • realizace sdíleného komplexního marketingového plánu s cílem oslovení různých cílových skupin
 • aktivní využívání www.cisterscapes.eu  a sociálních sítí
 • edice a distribuce tiskovin s využitím CI označení EHL a sítě CISTERSCAPES
 • exkurze a workshopy pro pracovníky v cestovním ruchu.

 

Plán 2024-2027 pro cisterciáckou krajinu Vyšší Brod:

 

2019-2023:

V rámci projektů mezinárodní spolupráce TNC1 a TNC2 (Leader) byly zrealizovány osvětové tiskoviny (různé druhy letákú - EN/národní jazyky; turistický booklet dálkové trasy "|Cesta cisterciáků" - DE; promo-pohlednice).

Klášter Vyšší Brod: prohlídky kláštera a přednášky pro veřejnost, speciální prohlídky pro děti a mládež (5-15 let); r. 2022 - terénní vycházky s průvodci (testováno v rámci projektu spolupráce PRV).

 

Plán 2024 -2027:

 • aktivizace a proškolení dobrovolníků pro inventarizaci kulturní krajiny a tvorbu topotéky (lokální fotodatabáze)
 • tématické prohlídky a projektové dny pro žáky mateřských, základních a středních škol (5-12,13-18 let)
 • mezinárodní mládežnické výměny (15-26 let, Erasmus+)
 • vytvoření databáze edukačních podkladů
 • gamifikace
 • digitalizace materiálů (spolupráce: Národní památkový ústav, Univerzita Karlova, další VŠ; zapojení studentů 15-26 let)
 • realizace letní školy zážitkové pedagogiky (obdobně krajiny Vyšší Brod, Velehrad, Žďár nad Sázavou, Plasy)
 • osvětově-vzdělávací akce: přednášky, koncerty, kreativní workhopy...
 • terénní vycházky s průvodcem
 • cyklovýlety klášterními krajinami (Vyšší Brod - přeshraničně Zwettl)
 • vzdělávání pro pracovníky v turismu: exkurze, produktové workshopy
 • zapojení ambasadorů.

 

Plán 2024-2027 pro cisterciáckou krajinu Vyšší Brod:

V současnosti je klíčová mnohojazyčnost informací poskytovaných širokému spektru turistických návštěvníků.

Klášter Vyšší Brod:

 • www.klastervyssibrod.cz (CZ, DE, EN, PL)
 • digitální průvodce a tiskoviny (CZ, DE, EN, PL, FR, NL, SP, IT, RU)
 • širší klášterní krajina je prezentována informačními centry (CZ, DE, EN) ve Vyšším Brodě a Českém Krumlově.

 

Plán 2024 -2027: po získání označení pečeti EHL zajistíme na podporu vícejazyčného přístupu ke klášterní krajině:

 • umístění značení v krajině s QRC (propojení s informacemi na vícejazyčném nadnárodním webu CISTERSCAPES.EU  - EN, DE, CZ, PL, SL)
 • doplňování podkladů GIS databázi (propojeno také s interaktivním modelem klášterní krajiny)
 • organizování mezinárodních společných akcí: open-air festivaly, cykloakce, kulturní výměny, kempů mládeže, instalace výstav...
 • s partnery vytvoření vícejazyčného "slovníku" pro pracovníky v turismu
 • vícejazyčné titulky videí (EN, DE, CZ).

 

Plán 2024-2027 pro cisterciáckou krajinu Vyšší Brod:

 

Dosavadní aktivity, které byly zrealizovány a budeme dále rozvíjet:

 • tematický facebookový profil CISTERCIÁCKÉ KRAJINY a www.cisterciackekrajiny.cz v českém jazyce (sdílená správa)
 • on-line databáze GIS prvků klášterních krajin (údaje vloženy v národním jazyce a EN)
 • provoz webové stránky www.cisterscapes.eu (DE/EN) 
 • online správa agendy a komunikace v rámci evropské sítě CISTERSCAPES

 

Plán 2024-2027: další plánované aktivity:

 • 3Dmodel klášterní krajiny s prvky AR/VR
 • rozšiřování on-line databáze GIS
 • tvorba participativní topotéky (digitální fotogalerie klášterní krajiny)
 • tvorba zážitkových videí, propojení se sociálními sítěmi
 • virtuální prohlídky klášterní krajiny
 • tvorba videí pro sociální sítě ve spolupráci s mnichy z kláštera Vyšší Brod „ze života kláštera …naživo“
 • informace dostupné v krajině prostřednictvím QRC
 • digitalizace edukačních materiálů a gamifikace (vícejazyčné, sdílená aktivita s partnery)
 • interaktivní display v infocentrech

 

Plán 2024-2027 pro cisterciáckou krajinu Vyšší Brod:

 

 

 

V předchozím období byly nejvýznamnější umělecko-kulturní aktivity podporující evropskou mobilitu realizovány ve Vyšším Brodě v rámci přeshraniční CZ-AT Zemské výstavy (2013), došlo ke zpřístupnění národní movité památky Závišova kříže, ve vlastnictví vyšebrodského opatství. Klášter Vyšší Brod dále pořádá příležitostné varhanní koncerty. Veřejnosti jsou zpřístupněny v rámci prohlídek cenné umělecké sbírky a knihovna.

 

Plán 2024-2027: po obdržení pečeti EHL plánujeme realizovat, také ve spolupráci s dalšími partnery:

 • akce pro veřejnost typu „Den cisterciáků" a "Noc kostelů“ (přednášky, ukázky restaurátorských prací knihovny, putovní výstavy)
 • koncerty duchovní hudby
 • zpracování archivních notových záznamů a novodobá interpretace
 • zapojení kulturních ambasadorů
 • „Putování cisterciáckými krajinami“/ „Cisterciácká cesta“: cykloakce provedou návštěvníky přeshraničně klášterními krajinami Vyšší Brod a Zwettl
 •  turistické akce a hvězdicové výlety s průvodci a návštěvami kulturních atraktivit a doprovodných akcí
 • open-air slavnosti místní produkce a kultury „Ora et labora“

 

Plán 2024-2027 pro cisterciáckou krajinu Vyšší Brod:

 • den otevřených dveří v klášteře s doprovodným programem (hudba, přednášky, prezentace restaurátorských prací a knihovny),  noční prohlídky kostelů s panely putovní výstavy (alter. hybridní nebo online průběh akcí):  

„Den otevřených dveří a myšlenek“ v kláštěře, s doprovodným programem   (1x/rok)

 "Noc kostelů" do vybraných kostelů budou umístěny panely mobilní výstavy o CISTERSCAPES  a EHL ke shlédnutí při mimořádných nočních prohlídkách (1x/rok)

 • turistické  a cykloakce, také přeshraničně,  cisterciáckými  klášterními krajinami s multikulturním přesahem: 

turistické a cykloakce (také trasy „Cisterciácká cesty“) – soubor etapových akcí, hvězdicové výlety s průvodci a zastaveními (celkem 10x)

 • tématický festival „Ora et labora“, ukázky místní produkce a kultury spolupracujících klášterních krajin: 

(1x) festival s ukázkami místní produkce a kultury hostujících klášterních krajin (rotující model akce, v místě 1x), s vazbou na významná výročí cisterciáckého řádu a regionální highligh

 

 

EHL 2024-2027

Mohlo by Vás zajímat